ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ПО БИОЛОГИЯ с ученици от IX и X клас

           Инвазивните видове в България постоянно заемат нови и нови пространства. Често стават господари на местността, където се наставят. А местните видове…… , ако оцелеят! Те, като истински пришълци са преминали границата на страната ни и са се настанили удобно. Тяхната численост и видът им до голяма степен са неизвестни. Могат да се открият във въздуха, почвата, водата. Понякога минават години, за да ги забележим или откриваме влиянието им след това, което са оставили.

Последствията в съвременните общества са огромни финансови загуби, опастност за здравето на хората и не на последно място- ПРИШЪЛЦИТЕ заплашват биологичното разнообразие, което е критерий за оцеляването на планетата ни в глобален мащаб.

        На 8.06.2022г. ученици от IX и X клас на  ПГЧЕ‘‘ Васил Левски‘‘- град Бургас представиха иновативно проучване на тема– ‘‘Инвазивните видове в България- в кадър ПРИШЪЛЦИТЕ‘‘. Иновативният проект бе разработен в рамките на II иновативна седмица за учебната 2021-2022г. и представен пред екипите от партньорските училища по НП „Иновации в действие“ – ЕГ „Иван Вазов“ гр. Пловдив, АЕГ „Гео Милев“ гр. Бургас, ОУ „Васил Левски“- обл. Хасково,  с. Книжовник.  Ръководители на проекта са старши учителите Светлана Мушева, Ваня Димчева- Костаниян и Лиляна Борисова. Групите, в които работиха учениците имаха определени задачи, свързани с изследване и намиране на информация за даден инвазивен вид – Амброзията, Червенобузата костенурка, Червения блатен рак и Гларуса. Учениците изумиха гостите с уменията си да боравят с латинските наименования на растенията и животните.

       Направления за работа по групи за съответния инвазивен вид. 

  1. Описание и наименование на инвазивния вид. Отличителни белези и отличителни особености. 
  2. Произход и общо разпространение. Разпространение в България. 
  3. Местообитания. Пътища на навлизане и начини на разпространяване в България. 
  4. Въздействие върху околната среда и биоразнообразието.  
  5. Представляват ли заплаха за човека и неговото благосъстояние, ако да- защо? 
  6. Методи за справяне с инвазивния вид. 
  7. Карта на България с обозначено местоположение на инвазивния вид. 

     Всички екипи подготвиха самостоятелно своите задачи и предадоха материалите в срок и продемонстрираха проучванията си на български и английски език.

     Използван беше метода за междупредметни връзки, в областта на биологията, екологията, чуждоезиковото обучение, геоекологията и географията.