Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ е елитно учебно заведение с половинвековна история, приоритетно ориентирано в преподаването на руския език и руската култура.Основано през 1963 година, отстояло на много изпитания и промени, днес училището, по-известно като Руската гимназия, успешно и трайно се вписва в културно-просветната история на град Бургас като духовно средище, в което знания, традиции и добродетели са пример за всички.

ПГЧЕ „Васил Левски“ е иновативно, модерно, конкурентоспособно училище, което осигурява качествена общообразователна и профилирана подготовка на ученици от VIII до XII клас с акцент върху чуждоезиковото обучение с интензивно изучаване на руски език и разширено изучаване на английски или немски език.

А от тази учебна година и една паралелка с профил „Предприемачески“.

ПГЧЕ“Васил Левски“  предоставя качествено образование на учениците си, отговарящо на индивидуалните им интереси и потребности, осигуряващо широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.

Мисията на ПГЧЕ“Васил Левски“ е изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Проектите ни от иновативните седмици на 2019/2020 учебна година в постери

Проектите ни от първата иновативна седмица на 2020/2021 учебна година в постери