КАКВО Е  PISA?

Programme for Intarnational Student Assessment  – Програма за международно оценяване на учениците

 Програмата за международно оценяване на учениците ( PISA ) е проучване в световен мащаб от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

 PISA е дългосрочен проект на ОИСР за изработване на индикатори за качеството на образованието, началото на който е поставено през 1997 г. Целта на проекта е да се изследват процесите в образованието, като се оценяват постиженията на учениците в три основни познавателни области според обща международна рамка – четивна, математическа и природонаучна

КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ, на които търси отговор PISA :

1. Готови ли са учениците да се справят с живота в съвременното общество и глобалния свят?

 2. Способни ли са да използват познанията и уменията си от училище в реални житейски ситуации?

ЗАЩО СЕ ОБЪРНАХМЕ КЪМ ТАЗИ ТЕМА?

Обезпокоени  сме от ниските резултати на българските ученици, получени от теста за 2018 г. Данните на PISA 2018 показват, че средният резултат на българските ученици е 420 точки – значително (с 67 точки) по-нисък от средното за ОИСР. 7% от учениците не са достигнали минималното ниво на грамотност по четене. 53% постигат второ равнище и нагоре. По математика успеваемостта е 56%, по природни науки – 53%.

ЦЕЛИ

 • Запознаване с формата на теста;
 • Тестване (като не претендираме за представителност поради ограничения брой на въпросите);
 •  Експериментиране;
 •  Установяване на дефицити;
 • Проверяване на  уменията  за функционална грамотност;

ХИПОТЕЗИ

 • Справяне на нива над средните;
 • Справяне на нива около средните;
 • Справяне на нива под средните.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКСПЕРИМЕНТЪТ?

 • Брой участници – 12, избрани  по желание
 • Етапи на работата:
 • На всички участници бяха предоставени теми (от 2015 и 2018г.) с въпроси, на които трябваше да отговорят. Темите бяха ограничени, поради недостатъчната им наличност в пространството. Те бяха на руски език, като целта беше да се провери дали работата на руски език ще  затрудни  учениците.
 • Бяха направени електронни снимки;
 • Отговорите бяха обобщени в таблици и диаграми;
 • Беше направен  анализ на получените резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

 В процентно отношение:

 • Верни отговори – 54.4%
 • Грешни отговори – 6.89%
 • Неотговорили – 38.68%

Къде са затрудненията?

      1. Поставените задачи са далече от жизнените  интереси и социалния опит на учениците.

      2. Затрудниха ги задачи с избор на отговор, изпълнението на които изисква специална подготовка.

      3. Затруднение предизвикват текстове, включващи диаграми, таблици, схеми. Затруднението е да се намери информация от различни източници и да се обедини.

      4. Оказва се, че решаването на задачите на руски език не е особена спънка, но има ученици, които са срещнали известно затруднение при отговор на някои от въпросите.

Учениците се справиха успешно със задачите, свързани с възпроизвеждане на знания в обикновени ситуации и се затрудняват да ги прилагат в ситуации, близки до реалния живот.