Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ е елитно учебно заведение с половинвековна история, приоритетно ориентирано в преподаването на руския език и руската култура.Основано през 1963 година, отстояло на много изпитания и промени, днес училището, по-известно като Руската гимназия, успешно и трайно се вписва в културно-просветната история на град Бургас като духовно средище, в което знания, традиции и добродетели са пример за всички.

ПГЧЕ“Васил Левски“ е иновативно, модерно, съвременно, конкурентноспособно училище, което осигурява качествена общообразователна и профилирана подготовка на ученици от VIII до XII клас с акцент върху чуждоезиковото обучение (интензивно изучаване на руски език, разширено изучаване като профилираш предмет английски или немски език).

ПГЧЕ“Васил Левски“  предоставя качествено образование на учениците си, отговарящо на индивидуалните им интереси и потребности, осигуряващо широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.

Мисията на ПГЧЕ“Васил Левски“ е изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Проектите ни от иновативните седмици на 2019/2020 учебна година в постери

Проектите ни от първата иновативна седмица на 2020/2021 учебна година в постери