В проекта „Математически истории“ се включиха 36 екипа/индивидуални участници или общо 77 ученици.

При този проект има трансфер на метод от чуждезиковото обучение, който цели развиване на творческото писане.

Проектът дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки (ИТ, руски език, химия, биолгия, география, история в зависимост от избора на тема на разказа).

Като добавена стойност, вероятно заради присъствието на думата „щастие“, в разказите се откриват емпатия, толерантност, взаимопомощ, загриженост за другия.

Учениците работиха по сленото задание:

Да се напише разказ или нарисува комикс «Приключенията на Одиф …» с примерно начало: Одиф (Обича Да Изследва Функции) е извънземно същетво, което може да променя външния си вид по форма, размери, цвят и т.п. Освен това той може да пътува във времето. Одиф е много любопитен и обича да изследва всичко.

Примерни заглавия: «Приключенията на Одиф със ситеми уравнения»; «Приключенията на Одиф в човешкия мозък»; «Приключенията на Одиф с Менделеевата таблица», «Приключенията на Одиф по време на падането на Бастилията»; «Изследванията на Одиф за наклонената кула в Пиза» и подобни.

Текстът трябва да съдържа задължително следните шест думи: вероятност, събитие, функция, названието на поне една геометрична фигура (напр. ъгъл, триъгулник, кръг, трапец и т.п.), названието на поне едно действие (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване, коренуване), щастие.

Текстът трябва да е форматиран : Шрифт Times New Roman 12 pt, междуредие 1, без допълнително разстояние между параграфите.

Ако текстът е на руски – минимум 180 думи.

Ако текстът е на български – минимум 320 думи.

Комиксът се представя или като графичен файл или на хартиен носител.

Комиксът няма ограничение за броя думи.