ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И РЕШЕНИЯ

Ръководители на проекта:

Ваня Димчева

/учител по биология/

Светлана Мушева

/учител по биология и химия/

Мария Тончева

/учител по химия и физика/

Росен Райков

/учител по физика/

Учениците проучват зададените им въпроси в областта на биологията, химията, физиката.

За изпълнението на поставените задачи, учениците бяха разделени на три екипа, всеки по пет ученици, включени в изследователската дейност и към всеки екип по още пет човека, заети с техническото изпълнение и дизайнерското решение на задачата. Всеки екип проучи темата от различни аспекти.

Задача:

Всеки от учениците събира опаковките от консумираните храни за 1 седмица.

Всеки ученик в групата проучва определен въпрос от зададената тема. Всеки от тях има определена роля в проучването на въпроса.

Трите групи по 5 човека работят по една и съща зададена тема, но правят собствени проучвания, изследвания и доклади по темата.

Всяка група изработва талисман на групата от събраните опаковки и дава наименование на групата си.

Първи екип – Талисман на групата- Еко- коалка Принц Пепино. В екипа работят ученици от Ха и Хб клас.

Втори екип – Талисман на групата- Еко- френд. В екипа работят ученици от Ха и Хб клас.

Трети екип – Талисман на групата- Еко- роб. В екипа работят ученици от ІХб и Хв клас.

Основни насоки за изследване, проучване и анализ:

СЪСТАВ НА ОПАКОВКИТЕ :  Учениците определят състава на използваните за една седмица опаковки, като разградими, неразградими, пластмаса, фолио, хартия, стъкло и др. Определят влиянието им  върху природата и човека. Проучват кои опаковки се рециклират и какви са изискванията за това. Рециклируеми и нерециклируеми опаковки. Биоопаковки. Проуват процеса  на рециклиране.

СЪСТАВ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ: Учениците разделят храните, консумирани от тях за една седмица и вложените компоненти в тях на натурални, синтетични, ГМО, полезни, вредни, овкусители, оцветители, консерванти и т.н. Изчисляват калориите в храните.

ПРЕДЛАГАТ НАЧИН ЗА ЗАМЯНА

–    на вредните с полезни продукти и компоненти

–    на синтетичните с натурални продукти и компоненти

–    на неразградимите опаковки с разградими, рециклиране, събиране, сортиране и преработка.

СЪСТАВЯТ ПРИМЕРНО МЕНЮ с подбраните в техните консумирани  храни за 1 седмица само полезни и натурални съставки и продукти. Храните от бъдещето.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Правят анализ и прогноза за екологичните последствия от използването на такова количество опаковки от 1 ч-к за 1 седмица върху околната среда и от консумирането на храни с висока калоричност и добавени вредни за здравето компоненти. Правят изводи за прехранването и глада като глобални проблеми на съвременността. Едно от решенията е в бъдещето с биоразградими опаковки.

Подготовката за проекта протичаше в извънучебно време. За постигане на крайната цел участниците проучиха информация от следните дисциплини: биология, биотехнологии, генетика, химия, физика. Използват различни платформи в интернет за представянето на продукта.

Крайният продукт представя едно от възможните решения за овладяване на пренасищането с отпадъци от неразградими материали, нерегламентираното им складиране и изхвърляне на фона на глобалната екологична и продоволствена криза.

Учениците сами изследваха и проучиха състава на храните, които те самите консумират обичайно в рамките на една седмица, анализираха съставките в масовите хранителни продукти, влиянието им върху здравето и здравословния начин на живот, проучиха детайлно състава на опаковките на масовите хранителни продукти, анализираха и предложиха пътища и начини за ограничаване на количеството отпадъчни опаковки и тяхното утилизиране. Съставиха прогнози за бъдещето на биотехнологиите и решаването на екологичните проблеми в индустриалните региони.

На база собствена изследователска дейност и проучвания учениците съставиха менюта, като заместиха синтетичните съставки от консумираните от тях храни с натурални, вредните с полезни.

Осъзнаха на практика, колко е важно хората в тази високотехнологична епоха да са информирани, за да се търсят и внедряват нови иновативни технологии за производство на храни и преработка на опаковки, като всичко това се сведе до един затворен цикъл на производство.

Учениците реално се опитаха да погледнат в бъдещето на храните, които ще бъдат освободени от неразградими опаковки, като се решат множество проблеми, свързани с екологията и изхранването на човечеството.

Участниците в проекта изследваха, проучиха, анализираха и  представиха едни от глобалните проблеми на съвременността – екологичният, здравословният и продоволственият. Работейки по въпросите от проекта и практическата му част се проявиха като едни млади изследователи, анализатори и бъдещи учени. Успяха да поднесат на съучениците си по един забавен начин проблемите със състава на масовите хранителни продукти, състава на опаковките на тези продукти, влиянието върху здравето на населението и екологичната обстановка, да анализират и предложат рационални  начини за решаването на тези въпроси.

По време на проучванията си учениците бяха поставени в една реална ситуация, в която задълбочавайки информираността си ги накара да се замислят за проблемите на съмременната цивилицация в глобален мащаб и да предложат начини за решаването им, като погледнат към бъдещето- не консуматорско, а градивно.

В резултат на проучванията си придобиха и споделиха пред съучениците си една по – задълбочена экологична култура и хуманно отношение към себе си, човечеството и заобикалящата ги природна среда.