Тематични области. Интегрирани предмети. География и икономика, биология и здравно образование, биотехнологии, генетика

Актуалност на темата. Актуалността на избраната тема има редица основния. Те намират израз в повишените изисквания към качеството на живот и изхранването на населението в света. Продоволственият проблем винаги е бил един от най-сериозните проблеми, стоящи пред човечеството. От много години се говори за увеличаващата се смъртност в някои региони на света, породена от липсата на хранителни запаси. В същото време голяма част от населението на високоразвитите държави изхвърлят тонове храна. Това са само две от основните причини за неговото съществуване.

Задачи за проектните групи.

За изпълнението на поставените задачи, учениците бяха разделени на два екипа, всеки от по пет ученици. Всеки екип проучи темата от различни аспекти.

Първи екип – представяне на проблема, темпа на нарастване в исторически план, разпространението на храните, неразумната консумация, представяне на глобален индекс на качество и осигуреност с хранителни запаси по страни.

Втори екип – разглеждане на различните проблеми, които допълнително създават риск за задълбочаване на продоволствения проблем. Такива са – повишаването на температурата и топенето на ледниците (повишаване нивото на Световния океан), опустиняването на все по-големи територии, опожаряването на площи с обработваеми площи и горски масиви.

За постигане на крайната цел участниците проучиха информация от следните дисциплини: география, биология, биотехнологии, генетика, използват различни платформи в интернет за представянето на продукта.

За постигането на целта учениците проучиха един от най-големите глобалните проблеми на съвременността – продоволствения. Работейки по въпросите от проекта и практическата му част се проявиха като млади изследователи и бъдещи учени. Успяха да поднесат на съучениците си по един забавен начин разглеждания проблем, причините и различните му аспекти, да анализират и предложат рационални  начини за решаването му.

В резултат на проучванията си придобиха и споделиха пред съучениците си една по – задълбочена екологична култура и хуманно отношение към заобикалящата ни природа и ресурси.

Крайният продукт представя едно от възможните решения за овладяването на продоволствения проблем в света. Разгледан е проблемът с увеличаващото се население, прогнозите за темпа на нарастване на населението и хранителните запаси, с които разполагаме, необходимостта от ефективни нови технологии за подобряване на хранителните качества и количества произведена храна и намесата на генното инженерство за решаване на глобалната продоволствена криза. Учениците проучиха въпроса, всички ли продукти, плод на генното инженерство /ГМО/ са вредни? Бе направена нагледна демонстрация, как да се научим да различаваме ГМО продуктите от останалите и разликата в хранителните им качества. Беше направена демонстрация – сравнение на полиплоидна ябълка с огромни размери, подобрените й хранителни качества и ябълка, близка до дивите им събратя. Засегната е темата с климатичните промени и загубата на обработваеми земи, като част от задълбочаването на проблема с недостига на храни. Двата екипа проучиха и представиха решения за преодоляване на нарастващата продоволствена криза и свързаните с нея екологични проблеми, като изработиха реално действащи умалени биотехнологични модели на хидропонични и аквапонични инсталации, които предоставят възможност за отглеждане на различни култури, без наличието на почва, особено в райони с бедна почвена покривка или силно намалени почвени ресурси.

Първият екип демонстрира биотехнологията хидропоника, при която се произвеждат основно растителни култури с подобрени хранителни качества и количества в реколтата. Обясниха на присъстващите гости, че културите се отглеждат върху специален субстрат, в който се влагат нужните микроелементи и хранителни вещества за конкретната отглеждана култура, като се пести обработваема земя, водни ресурси (при хидропониката те са в кръговрат) и това е екологично чисто производство.

Вторият екип продемонстрира по-новата биотехнология – аквапоника, при която в изкуствен воден басейн се отглежда риба (в промишлени мащаби се отглежда пъстърва, сьомга и др.), продуктите от чиято жизнената дейност се доставят до специални оранжерии с културни растения като хранителна среда. За растенията при аквапониката отново не се използват обработваеми площи. Постига се цикличност на биопроизводството, икономия на водни и почвени ресурси и екологично чиста среда.  Учениците предложиха едно рационално решение за производство на хранителни растителни и животински продукти чрез използването на разумни, спестяващи и екологично чисти биотехнологии като хидропониката и аквапониката.

Проектен екип:

Ръководители: В. Димчева и А. Стоянова

Проектни групи

Първа група:

Анелия Ангелова, Денислава Дерменджиева, Елеонора Кършева, Ивона Димитрова (10в клас) Радостин Генчев (10б клас)

Втора група:

Станимир Бодуров, Паола Панайотова (10 в клас), Катрин Балинова, Ксения Афанасьева, Мартин Копривленски (10 б клас)