Проектът „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. стартира през 2019 година с Водещ партньор – Областна администрация Енез и Партньор по проекта – Областна администрация Бургас. Това е Инвестиционен проект по приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“ с продължителност 24 месеца. Проектът цели повишаване на техническия капацитет за проследяване на качеството на водите на езерото Гала (Турция) чрез закупуване на специализирано оборудване, както и физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая (България) чрез извършване на инвестиционни дейности и намаляване на замърсяването и подобряване на хидравличните характеристики на канал Вая чрез почистване. Изпълнението на проекта ще сведе до минимум риска от наводнения, осигурявайки нормално оттичане на водите по дължината на целия канал и условия за регулярно почистване и поддържане на водния обект и прилежащите му площи.

Специфични цели на проекта са намаляване на замърсяването в градовете и в районите на влажните зони в Черно и Егейско море чрез инвестиционни мерки, проучване на източниците на замърсяване, обмен на добри практики на ЕС за по-добро управление на отпадъците.

Този проект е втори с тази насоченост, първият е Проект „Мерки за съхраняване и възстановяване на природното богатство в Бургас и Енез“, който се осъществява по инициатива на Областния управител на Бургас- Вълчо Чолаков.

Бургаското езеро или Вая е най-голямото естествено езеро в България. То представлява плитък лиман на брега на Черно море, разположен западно от Бургас и е част от Бургаския езерен комплекс, който е един от трите най-значими комплекси от влажни зони за концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие. Езерото е свързано с морето чрез къс канал, поради което водите му се определят като бракични със соленост, която варира през различните сезони на годината, като максимумът е през август и началото на септември.

Бургаско езеро е място от изключително важно международно консервационно значение обявено за: защитена зона (ЗЗ BG0000273) и по двете Директиви – Директива за местообитанията и Директива за птиците, Орнитологично важно място (BirdLife International, 1989) – езерото се намира на миграционния път Via Pontica и е една от най-важните станции при миграция на птиците. Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската Конвенция (2003) КОРИНЕ-място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици (1998). Защитена местност „Вая“ с площ от 75 ха, обхваща 12% от езерото.

Поради голямата близост до града и нарастващата урбанизация в района, биологичното разнообразие в защитена зона Бургаско езеро е изложено на много заплахи, сред които е физическото замърсяване с битови отпадъци.

Националният парк езеро Гала обхваща район от 15000 акра. През 1991 година 5850 акра около езерото са обявени за Природен резерват, а по-късно учени – еколози и биолози от Тракийския Университет в Одрин съдействат за обявяването на този район за защитена зона и Национален парк.

В момента продължава да се работи по опазването на околната среда и природата, птиците и водните обитатели на реката и езерата Памуклу и Малка Гала.

Районът е под закрилата на Международна конвенция за защита на влажните зони на Европа и Министерството на околната среда и горите на Република Турция. В парка могат да се наблюдават около 163 вида местни птици, 27 вида прелетни, зимуващи в езерото и 90 вида пролетно-есенни прелетни. В двете езета се срещат над 16 вида риби , сред които – бяла риба, шаран, северна щука, европейска змиорка. Риболовът и ловът в резервата са забранени.

С участието на експерти от България и Турция, в рамките на проекта се провеждат множество срещи и обучения, по време на които се посещават Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас; езерото Вая и бургаските влажни зони, Департамент по Опазване на водите към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Обмяна на опит между партньорите при мониторинг и управлението на защитените територии, провеждане на паралелен мониторинг на качеството и чистотата на езерните води на територията на България и Турция.

Обучение по опазване на околната среда и консервация на хабитати и биоразнообразие – езеро „Вая“ Бургас, България и езеро „Гала“ Енез, Турция.

Инвестиционни дейности:

Почистването на канала цели физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая (България) .

Почистването вече оказва благоприятно влияние по отношение нормализиране на хидроложкия режим на езерото и подобряване състоянието на биологичното разнообразие.

Съоръжението, което години наред наводняваше складове и пътища, днес е напълно почистено. Изграден е и прилежащ път – 261 м, който го прави достъпен за любителите на риболова и осигурява бъдещето почистване и обслужване. Зоната има потенциал да се превърне в ново любимо място. Областният управител Вълчо Чолаков съобщи, че с втория етап на почистване е възстановена връзка между канала и езерото. Това е важно за бургаските гребци, чиято база се намира на самия канал. Дълги години, поради голямото затлачване и растителността, гребците са нямали възможност да тренират на терен. Дългогодишните собственици на сгради в района споделиха, че във водите на съоръжението вече се срещат различни птици, интересни за наблюдение. 

За крайния резултат е извървян дълъг път на срещи, преговори, проектиране и планиране между Бургас и Енез, Турция. С приключването на строителните дейности по канала е изпълнено обещанието, което областния управител Вълчо Чолаков пое пред бургазлии.

По време на почистването са премахнати 1900 куб.м тиня и битови отпадъци, стари бетонови фундаменти, които са образували допълнителен праг в средата на канала,а  от там и до допълнително затлачване. Съоръжението вече има Акт 16.

По думите на екипа извършвал дейностите, след почистването нивото на водата пада до степен, в която е станало възможно да се наблюдава навлизането на черноморска риба.

Инвестиционни дейности:

Изграждане на система за мониторинг и за проследяване на качеството на водите на езерото Гала (Турция) , закупуване на специализирано оборудване.

В рамките на проекта се провеждат серия летни кампании за почистване на влажните зони около Бургас и други замърсени места по южното Черноморие. Акциите са в района на езерото Вая в посока кв.Горно Езерово- боровата горичка , в близост до екопарк Вая, в района на Долно Езерово и около Атанасовско езеро – при наблюдателницата за птици и района на ЖП-прелеза по пътя Бургас- Сарафово. В кампаниите „Морета без отпадъци“ активно се включват доброволци от РИОСВ Бургас, Центровете за административно обслужване „Възраждане“ и „Долно Езерово“, общините Бургас и Приморско, представители на дирекцията по горите и Областна дирекция „Земеделие“, представители на неправителствения сектор – Фондацииите Виа Понтика, Биоразнообразие и СНЦ „Зелена Странджа“, които от години работят за намаляване на замърсяването в Черно море, реките, защитените зони и природните резервати в близост до басейна на Черно море.

Служители от администрациите и доброволци освободиха от стотици килограми отпадъци важни за област Бургас места. Бреговете на езерата Вая и Атанасовско, районът и плажната ивица около резерват „Ропотамо“ към днешна дата „дишат“ спокойно. Автомобилни гуми, стари мебели, строителни отпадъци, пластмаса с различен произход и разнородни битови предмети са изнесени от влажните зони.

В рамките на този проект се провежда обучение на ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас по теми, свързани с информация за богатото биоразнообразие във влажните зони на Бургас, за основните замърсители и времето, необходимо за разграждането на отпадъците, въздействието на замърсяването върху околната среда, важността на разделното събиране и изграждането на навици, намаляващи отпадъците и други.

И второто занятие беше посветено на представяне на проекта „Морета без отпадъци“ и 22 март – ден на водата.

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, който тази година ще премине под мотото „Ценим водата“. Темата поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Обръщаме повече внимание на повишаване на информираността по отношение на глобалната водна криза, като акцентираме върху подкрепата и приноса на всички заинтересовани групи за постигането на Цел 6 за устойчиво развитие – Вода и канализация за всички до 2030 г., от Целите за развитие за хилядолетието на ООН.

Тази година темата на Световния ден е, че водата е ценна. Стойността на водата е много повече от нейната цена – водата има огромна и важна роля за нашите домакинства, култура, здравеопазване, образование, икономика и природната среда като цяло. Ако пренебрегнем някои от тези аспекти, рискуваме да не управляваме правилно този незаменим природен ресурс. С добра координация и сътрудничество между отговорните институции, както и с активното участие на заинтересованите групи и на широката общественост с разбиране на истинската, многоизмерна стойност на този ресурс, можем да защитим водата в полза на всички.

Денят се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.