Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“- Бургас, е включена в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 г.

МОСТ – Мислим, Откриваме, Споделяме, Творим.

Това е нашият МОСТ, по който ще вървим към по-интересно и по-добро бъдеще за нашите деца.

Иновативният модел е феномено-базирано обучение с акцент върху интердисциплинарния подход, реализиран  чрез интегрирани уроци, изследователски проекти и обучение за делово общуване на руски език. Програмата за иновации на ПГЧЕ ”Васил Левски” е разчетена за четири години и е проектирана като резултат от проучвания на водещи академични европейски и национални практики от последните три години и апробация на проектно базираното обучение в гимназията. Тя ще стартира за всички  ученици от IX клас (156) и X А,Б,В клас (78). Иновативният модел има за цел да подобри образователния опит и резултати на учениците, да насърчи развитието на критичното мислене чрез прилагане на интердисциплинарен подход под формата на “феномено-базирано” обучение и проектно-базиран метод, а също така да осигури позитивни, интензивни научни и социални преживявания на цялата училищна общност.

Интердисциплинарно проектно-базирано обучение с поетапно включване в иновацията на:

Феномено-базирано обучение (PhenomenonBased Learning) – обучение, базирано на разглеждане на едно явление от гледна точка на различните учебни дисциплини.

Интердисциплинарният модел предполага изучаване на една тема през призмата на всички предметни области. Методът има за цел да учи учениците да изследват различни явления (природни, исторически, социални и др.), през призмата на няколко предмета едновременно, както и взаимовръзките им. Обучението се основава на преживявания и наблюдения, проучвания, научни изследвания. Взема се конкретно събитие и се разглежда от няколко гледни точки: биология, химия, математика, география, литература, чужди езици, технологии и др.

Организацията на дейностите, предназначени да активират критическото мислене, ще бъде в партньорско сътрудничество и съвместна научноизследователска работа в малки групи. Интердисциплинарните проекти ще бъдат представени по време на проектната седмица.

Теми като устойчивото развитие, толерантност, емоционалната интелигентност за социална успешност ще бъдат включвани като добавена стойност при съставяне на интегрираните уроци и  предлагани като проектни теми за групова работа на учениците по време на проектната седмица.

Образование на място (Place-Based Education)

Разработените от учителите учебни програми за експедиции интегрират практически природни и културни изяви, които се отнасят до усещането за място. Иновативният подход е предназначен да ангажира учениците с автентични преживявания в нашия регион и неговото наследство. Образованието, базирано на местата, използва местната среда – природна, икономическа, социална, политическа и културна – като основа за учене. Акцент в обучението по този метод ще бъде ангажирането на учениците с автентични преживявания, обвързани с природното и културното наследство  на  Бургаския регион.

Ученето се подкрепя от местни организации, агенции, и институции на местната власт.

Потапящото обучение

Потапящото обучение, при което чуждият език се превръща в среда за взаимодействие и решаване на професионални проблеми чрез използването му. CLIL- интегрирано обучение по предметно съдържание и езиково обучение

Арт уроци-потапяния (музиката, литературата, творчеството, живописта, визуални изкуства) с последващи изяви на  училищен арт-фест, които отключват потенциала на учениците и развиват тяхната увереност, независимост, устойчивост и сътрудничество. Интеграцията на изкуствата, хуманитарните науки и социалните науки е подкрепена в рамките на „Хоризонт 2020“, които вече са наблюдавани от Европейската комисия.

Blended Learning – смесено (хибридно) учене (off-linе и on-line) две образователни среди – реална и виртуална. Методът ще се прилага предимно в обучението по чужди езици, поради наличие на безплатен образователен софтуер за изучаване на чужди езици.

Разработване по нов начин на учебно съдържание

1. Разработване и прилагане на нов учебен модул ”Русский язык для делового общения” по делово общуване на руски език за единадесети клас от втората година на иновацията. Основна цел – овладяване на междукултурните компетентности и насърчаване на предприемаческите умения.

2. Разработване на електронно пособие по биология на руски език през третата година от иновацията, което да се използва за преподаване на предмета на чуждия език с научен ръководител.

Иновативните методи и въвеждането на  учебен модул ”Делово общуване” в XI. клас за учебната 2020/2021 г. на руски език са свързани от общите цели:

  • да разработват стратегии и конструират знания чрез опита за решаване на реални проблеми в областта на математиката, природните науки, родния и чуждите езици;
  • да овладеят руския език като инструмент  за решаване на комуникативни задачи в режим на свободно общуване  в  професионалната сфера
  •  да се създават положителни съвместни преживявания в работата над отворени проекти за сътрудничество
  • стимулиране на активното самоорганизирано учене и развиване на критическото мислене на учениците, ангажирането им и участието им в учебния процес
  • да се овладеят универсалните компетенции в областта на междукултурното общуване

Новият учебен модул ”Делово общуване” на руски език ще стимулира развитието на предприемаческата култура на учениците и ще подобри езиковите и междукултурните компетентности.

С прилагането на иновативните методи в учебния процес (интегриран в научен, социален, културен и житейски контекст) училищната общност се стреми да изгради училищна култура, мотивираща учениците да подобряват образователните си резултати, да развиват критическо мислене, емоционална интелигентност, учениците да придобият опит в съвместна научноизследователска работа по проекти и да преминат през позитивни, интензивни научни и социални преживявания.

В проектния училищен живот са поканени да се включат активно и  родителите.

Иновативните промени, които апробира общността, са предвидени за период от четири учебни години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.