Настоящият проект, който стартира през 2019 година – „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. с Водещ партньор – Областна администрация Енез и Партньор по проекта – Областна администрация Бургас с продължителност на проекта – 24 месеца има за основната цел намаляване на замърсяването и подобряване на хидравличните характеристики на канал Вая чрез почистване. Изпълнението на проекта ще сведе до минимум риска от наводнения, осигурявайки нормално оттичане на водите по дължината на целия канал и условия за регулярно почистване и поддържане на водния обект и прилежащите му площи.

Специфични цели на проекта са намаляване на замърсяването в градовете и в районите на влажните зони в Черно и Егейско море чрез инвестиционни мерки, проучване на източниците на замърсяване, обмен на добри практики на ЕС за по-добро управление на отпадъците.

В рамките на този проект се провежда обучение на ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас по теми, свързани с информация за богатото биоразнообразие във влажните зони на Бургас, за основните замърсители и времето, необходимо за разграждането на отпадъците, въздействието на замърсяването върху околната среда, важността на разделното събиране и изграждането на навици, намаляващи отпадъците и други.

Първата тема е посветена на 18 март – Световен ден на рециклирането.