Тематични области. Интегрирани предмети.

История, обществени науки, руски език, английски език, ИКТ, изкуство, природни науки, предприемачество, AL

 2. Целева аудитория

             Нашият продукт представлява  дигитален двуезичен руско-български тематичен речник на историческите термини и понятия, с допълнителна илюстрирана  версия в електронни платформи padlet, quizlet, timetoast. Той е предназначен за ученици, които изучават история на руски език.    

3. Актуалност на проекта. Проблемна област. (Защо е необходим нашият проект ? Какви проблеми решава?)

             Поради острия недостиг на учебни помагала и справочници по хуманитарни и природни науки на руски език, адаптирани за български ученици, решихме да създадем помагало за самоподготовка и работа в часовете по история и руски език.

             Световната концепция за изучаване на чужди езици е напълно променена. От нас се очаква да прилагаме чуждия език, не само за общуване, а и във всички научни области.Тези идеи са залегнали в подхода CLIL.

             Ето защо създаването на интерактивен лексикографски ресурс, който обединява тематично исторически събития от Новото време, е нашата  ниша.

             Иновацията на нашето училище е учене, основано на явлението. Общата тема на явлението за гимназията е „устойчивото развитие“, а качественото образование предполага интердисциплинарно обучение – интегриране на две и повече дисциплини с цел създаване на ново разбиране.

4. Цели на проекта

             Да придобием първоначални умения за разработка и представяне на проектна идея, за екипна и проучвателска работа.

             Да придобием компетенции за задълбочено и качествено проучване на библиографски източници.

             Да придобием познания за областите на  устойчивото развитие        Да подобрим уменията си за търсене, намирането и обработката на информация, прилагайки критическо мислене и дигитални компетентности.

             Да се научим да класифицираме личностите и събитията в по-широк исторически контекст.

             Да  придобием умения за решаване на проблеми, интелигентност, взаимодействие и ИКТ. В допълнение, ние се стремим да развием креативност и да се обучим в проектирането, изпълнението, оценката и документацията на собствената си работа.

5. Задачи за проектните групи

1.Изготвяне на списъци от термини, определенията, дати, топоси, персоналии чрез графични редактори.

2.Групиране на термините и понятията в тематични списъци.

3. Графична организация в дигитален формат:

Мисловни карти

Визуален Тезаурус

Платформи: Quizlet, padlet, timetost

4. Тестване на учебни модули: флашкарти, подбор, тестове, заучаване, компютърна игра.

5. Създаване на блог на проекта

6. Представяне на окончателен продукт на проекта

         Окончателният продукт е образователен – прототип на интерактивен илюстриран тематичен речник. Отделни теми са разгледани във формат на тезаурус. Какво е тезаурусът?

         Най-просто казано, тезаурусът е справочник или уебсайт, в който се изброяват думи, подредени и групирани по подобно значение, което може да се превърне в синоними или антоними. Това е различно от речника, тъй като речникът се използва за дефиниции.

Като иновация на проектния екип представяме пример за термин във визуален тезаурус. Накратко: термините се представят чрез смарт-карта на семантично свързани ключови думи с AI-захранвания инструмент за ключови думи Twinword.

На  защитата на проекта  се представи електронна версия.

Форми на групова работа ― в компютърно поддържана среда за работа в мрежа. Създадени са четири фейсбук групи.

„Папка за изследвания“ е папка в гугъл драйв, съзадена специално за целите на проекта, която действа като запис на бележки, мисли, цитати

Предизвикателства:

Установяване и изпълнение на цели

Спазване на графика

Добавена стойност

Работата в мрежа, свързването, взаимодействието, изграждането на връзки или общуването с други професионалисти, усъвършенстване на дигитални умения, обратна връзка относно идеи.

Проектен екип:

Ръководители:

Деница Азманова

Нели Кацарска

Проектни групи

Ивайло Х. Димитров, Кристиян Д. Ковачев, Петър К. Петков, Самуил Г. Маджаров, Стелиян В. Тодоров (IX б клас)

Даниел Божилов, Елена Стоянова, Златина Кошничарова, Симона Димитрова, Камилла Молчанова (IX в клас)

София Андонова, Юлина Боева, Айлин Ахмед, Гергана Генчева, Велизар Чандър (IX г клас)

Ванеса Петкова, Габриела Червенкова, Анатолия Иванова, Симона Каридова, Мария Еленчева, Дияна Рашева, Светла Илиева (IX д клас)

Виктория Колева, Розмари Джока, Силвия Иванова, Мария Димова, Весела Кехайова, Ванеса  Пандева, Радина Арабаджиева (IX е клас)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.